مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم

پیام:
چکیده:
مقدمه

آسم بیماری طبی مزمن و شایع دوران کودکی است. بیماری های مزمن می تواند با بروز اختلالات خلقی، اضطراب و اختلالات رفتاری همراهی داشته باشد و همچنین بر سیر بالینی بیماری زمینه ای تاثیر منفی بگذارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به آسم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه قم بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه 67 کودک مبتلا به آسم به عنوان گروه مورد و 67 کودک سالم به عنوان گروه کنترل، وارد مطالعه شدند. چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی و چک لیست رفتاری کودکان (CBCL= Child Behavior Checklist) تکمیل شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t-test و کای دو با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین مجموع نمرات پرسشنامه CBCL در گروه مورد با 06/2±12/28 به شکل معناداری بیشتر از گروه کنترل با 7/9±33/17 بود(01/0p=). میانگین نمرات زیر مقیاس های انزوای اجتماعی (گروه مورد:83/5، گروه کنترل:18/1، 006/0=p)، اضطراب-افسردگی (99/4 vs 2، 022/0=p)، مشکلات فکری (8/4 vs 3/2، 000/0=p)، رفتارهای پرخاشگرانه (1/5 vs 3/2، 003/0=p) در گروه کودکان مبتلا به آسم به شکل معناداری بیشتر از گروه کودکان سالم بود.

نتیجه گیری

اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به آسم به شکل معناداری بیشتر از کودکان سالم بود. مدت زمان ابتلا به آسم و شدت آسم، به شکل ارتباطی مستقیم، می توانند پیش بینی کننده اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به آسم باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147740 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.