تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تداومی هوازی بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

فعالیت بدنی به عنوان یک روش موثر برای پیشگیری و درمان دیابت شناخته شده است. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر تمرینات تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن IRS1 و همبستگی آن با شاخص مقاومت به انسولین در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (وزن 180 - 160 گرم) پس از 7 ماه رژیم غذایی پرچرب و حاوی فروکتوز به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید تقسیم شدند. هر گروه، پروتکل مربوط به خود را پنج روز در هفته به مدت هشت هفته انجام داد. نمونه خونی، 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، از قلب موش ها جمع آوری و بافت کبد بلافاصله استخراج شد. تحلیل داده ها با آزمون ANOVA، آزمون تعقیبی توکی و همبستگی پیرسون انجام گرفت.

نتایج

هر دو مدل تمرینی، افزایش بیان ژن IRS1 را در کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2، نسبت به گروه کنترل به دنبال داشت (0/011=P)؛ اما اختلاف معناداری در دو گروه تمرینی مشاهده نشد. (0/874=P). بین بیان ژن IRS1 و شاخص مقاومت به انسولین در کبد موش های مبتلا به دیابت نوع 2، بعد از یک دوره تمرین ورزشی تناوبی و تداومی، همبستگی (0/634-=P) مشاهده شد. افزایش بیان ژن IRS1 با کاهش شاخص مقاومت به انسولین همراه بود (0/005 =P، 0/634-r=).

نتیجه گیری

به نظر می رسد که از هر دو روش تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید، برای بهبود شاخص های مورد مطالعه آزمودنی های مبتلا به دیابت نوع 2 می توان استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
142 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148025 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.