ارزیابی اثرات درمانی و پیشگیرانه سیلیمارین بر مسمومیت کبدی القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه

فنوباربیتال یکی از شایع ترین داروهای مورد استفاده جهت درمان صرع و سایر اختلالات تشنجی در سگ ها و گربه ها است. مسمومیت کبدی متعاقب تجویز فنوباربیتال، وابسته به دوز می باشد.

هدف

هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد محافظتی سیلیمارین بر اثرات مسمومیت کبدی ناشی از تجویز فنوباربیتال در گربه ها بود.

روش کار

بدین منظور 24 قلاده گربه بالغ سالم به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم بندی شدند. گربه های گروه A، فنوباربیتال را با دوز 16 میلی گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی و برای مدت 28 روز دریافت کردند. گربه های گروه B سیلیمارین را با دوز 30 میلی گرم/کیلوگرم و به شکل همزمان با فنوباربیتال برای مدت 28 روز دریافت کردند. گروه های C و D مشابه گروه B درمان شده بودند، اما سیلیمارین به ترتیب 3 و 48 ساعت بعد از تجویز فنوباربیتال، به آن ها خورانده شده بود و تا روز 28 ادامه یافت. غلظت آنزیم های سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالاین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، بیلی روبین تام و مستقیم، ازت اوره خون و کراتینین، قبل از تجویز فنوباربیتال، 24 ساعت، 72 ساعت و 28 روز بعد، اندازه گیری شدند.

نتایج

در گربه های گروه A، فنوباربیتال به شکل معنی داری غلظت های سرمی آنزیم های کبدی را (در تمام موارد) و بیلی روبین تام و مستقیم را در دو قلاده گربه، بعد از 24 ساعت افزایش داد (001/0 >p). در گربه های گروه B و C، میزان فعالیت آنزیم های سرمی و بیلی روبین تام و مستقیم، تا 28 روز، در محدوده نرمال قرار گرفتند (05/0 >p).، اما در گروه D، میزان فعالیت آنزیم-های سرمی، در 4 مورد افزایش پیدا کرد (001/0 >p).

نتیجه گیری نهایی

نتایج نشان داد که سیلیمارین می تواند بافت کبد را از استرس اکسیداتیو القایی توسط فنوباربیتال در گربه ها، بویژه در 3 ساعت اول پس از در معرض قرار گرفتن دارو، محافظت نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
205 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148083 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.