رابطه بین میزان وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انگور از میوه های مهم و با ارزش است که در نواحی مختلف ایران به ویژه در خراسان شمالی توسط بیماری سفیدک داخلی آلوده می شود. اندازه گیری وقوع بر خلاف شدت بیماری راحت تر و سریع تر است، ولی شدت بیماری به عنوان شاخص مهم تر به شمار می آید. در این پژوهش ارزیابی بیماری و رابطه ی بین وقوع و شدت بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی (شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج) طی سال های 1397 و 1398 مورد بررسی قرار گرفت. میزان وقوع و شدت بیماری در 80 تاکستان انتخاب شده به طور تصادفی از اول فروردین تا توقف پیشرفت بیماری به صورت هفتگی یادداشت گردید. وقوع بیماری در سال اول 27/10و در سال دوم 64/51درصد ثبت شد. شدت بیماری در سال اول بین 2/1 تا 6/6 درصد (میانگین 4/3 درصد) و در سال دوم بین 4/6 تا 6/44 درصد (میانگین 82/25درصد) بود. بررسی رابطه ی بین میزان وقوع بیماری و شدت بیماری با استفاده از چهار مدل آماری (توانی، خطی، درجه دوم، مکمل لگاریتم لگاریتم) نشان داد که مدل توانی با دقت بالاتری توانست این رابطه را در 31 تاکستان از تاکستان های مورد مطالعه به خوبی بیان نماید. در 24 تاکستان نیز میزان وقوع و شدت بیماری توسط مدل خطی به خوبی با داده ها برازش یافت. مدل های نهایی براساس ضریب تبیین (R2)، انحراف معیار محاسباتی (SEE) و ضریب تبیین تصحیح شده (Ra2) مربوط به تجزیه داده های خام ساخته شدند. براساس این آماره ها، مدل نهایی در بجنورد به صورت S=(0.534)×I(1.263)، در شیروان به صورت S=(0.684)×I(1.472)، در مانه و سملقان به صورت S=(0.4691)×I-0.01711 و در فاروج به صورت  S=(0.3484)×I-0.0078 رابطه ی بین میزان وقوع و شدت بیماری را نشان دادند.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148245 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!