بررسی جذب فسفر از محلول آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت

پیام:
چکیده:
پتاسیل زغال زیستی در جذب ترکیبات و عناصر از محلول های آبی به ویژگی های زغال زیستی و شرایط تولید آن بستگی دارد. هدف این پژوهش، بررسی کارایی جذب فسفر از محلول های آبی توسط زغال های زیستی چوب نخل و باگاس نیشکر تهیه شده در دماهای مختلف گرماکافت بود. بدین منظور زغال های زیستی در دماهای متفاوت گرماکافت (250، 400 و 550 درجه سلسیوس) تهیه شدند و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن ها اندازه گیری شد. آزمایش های پیمانه ای برای بررسی سینتیک جذب و همدمای جذب فسفر توسط زغال زیستی انجام شد. سپس داده های به دست آمده با مدل های هم دمای جذب (لانگ مویر و فروندلیچ) و سینتیک جذب (شبه درجه اول، شبه درجه دوم و پخش درون ذره ای) برازش داده شدند. همچنین تاثیر غلظت های مختلف فسفر (25 تا 500 میلی گرم در لیتر) و pH محلول بررسی شد. نتایج نشان داد به طور کلی کارایی جذب فسفر توسط زغال های زیستی باگاس نیشکر بیش تر (2/22 تا 3/35 درصد) از زغال های زیستی چوب نخل بود و با افزایش دمای گرماکافت، جذب فسفر توسط زغال های زیستی افزایش یافت. بیشترین مقدار جذب فسفر (94/46 میلی گرم بر گرم) مربوط به زغال زیستی باگاس نیشکر تهیه شده در دمای°C  550، بود. مدل فروندلیچ بهترین برازش را برای داده های همدمای جذب فسفر توسط زغال زیستی نشان داد (0043/0=RMSE و 96/0=2R). نتایج همچنین نشان داد مدل شبه درجه دوم بهترین برازش را برای داده های سینتیک جذب فسفر (99/0 =2R) داشت. با توجه به نتایج این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد زغال زیستی تهیه شده از باگاس نیشکر در دمای 550 درجه سلسیوس کارایی بالایی در جذب فسفر از محلول های آبی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
617 -628
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148265 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.