آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت بیمارستانی در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

عفونت بیمارستانی، یکی از معضلات بیمارستان های جهان تلقی می گردد. بدین لحاظ پژوهش حاضر به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در رابطه با عفونت بیمارستانی انجام گرفت.

روش ها

این بررسی مقطعی بر روی 243 دانشجوی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1397 انجام گرفت. شرکت کنندگان به روش طبقه ای و تصادفی و با لحاظ معیارهای ورود انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه سنجش دانش، نگرش و عملکرد عفونت های بیمارستانی گردآوری و توسط آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های تی مستقل، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردیدند.

نتایج

در این مطالعه میانگین نمره آگاهی در دانشجویان 36/4±94/14 و در حد متوسط، میانگین نمره نگرش 04/6±07/63 و میانگین نمره عملکرد 78/35±93/255 و در حد مطلوب بود. مقایسه میانگین نگرش و عملکرد برحسب مقطع تحصیلی (001/0=, P 01/0=P) و آگاهی، نگرش و عملکرد برحسب رشته تحصیلی (01/0=, P 002/0=, P02/0=P) تفاوت معناداری داشت. بیشترین میزان نگرش و عملکرد مربوط به مقطع تحصیلی دکترا بود. بیشترین آگاهی در دانشجویان رشته پزشکی و بیشترین نگرش و عملکرد مربوط به دانشجویان رشته اتاق عمل بود.

بحث و نتیجه گیری

با وجود آگاهی متوسط، اکثر دانشجویان نگرش و عملکرد مطلوبی در رابطه با عفونت های بیمارستانی داشتند. با توجه به نقش عمده دانشجویان در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی، آموزش در قالب کارگاه ها، تقویت نگرش مثبت، انگیزه و اصلاح مهارت آن ها ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین توجه بیشتر مسیولین و به ویژه اساتید در طراحی اقدامات لازم در جهت تقویت دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148449 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.