بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی یزد از علل بوی بد دهان و درمان آن در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بوی بد دهان بوی نامطبوعی است که در هنگام صحبت کردن یا تنفس احساس می شود. دندانپزشکان به عنوان اولین افراد مورد سوال در این زمینه نقش به سزایی در تشخیص، درمان و در صورت نیاز ارجاع بیمار دارند. در این مطالعه میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهریزد از علل بوی بد دهان و روش های درمان آن در سال 1397بررسی گردید.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی،126 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامه ای شامل بخش های اطلاعات دموگرافیک  (12 سوال)، سوالات مربوط به علل (12 سوال)، روش های تشخیص (5 سوال) و روش های درمان بوی بد دهان (3سوال) را تکمیل نمودند. سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارversion 23  SPSS  و آزمون های Students' t-test و ANOVA و Chi-square قرار گرفتند.

نتایج

میانگین نمره کلی آگاهی شرکت کنندگان 3/29±13/23 بود. میانگین نمره آگاهی در بعد علل 2/36±7/50، در بعد روش های تشخیصی 1/39±3/27، و در بعد درمان های بوی بد دهان 0/74±2/27 بود. 2/4 % از شرکت کنندگان سطح آگاهی ضعیف، 42/9 % سطح آگاهی متوسط و 54/8 % سطح آگاهی خوب داشتند. رابطه معنا دار و معکوسی بین نمره آگاهی افراد با سن و مدت اشتغال به حرفه  دندانپزشکی (p =0/006) مشاهده شد. افراد شاغل در مراکز دولتی میانگین نمره آگاهی بالاتری داشتند (p =0/004).

نتیجه گیری

 شرکت کنندگان در این پژوهش از سطح دانش و آگاهی خوبی در این مورد برخوردار بودند اما از آنجایی که دندانپزشکان مسن تر با سابقه کاری بیشتر آگاهی کمتری نسبت به دندانپزشکان جوان تر داشتند لذا برگزاری دوره های باز آموزی جهت ارتقای سطح آگاهی این افراد توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
2363 تا 2372
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!