ارزیابی دامنه های حرکتی اندام تحتانی هنگام دویدن در بیماران مبتلا به کف پای صاف

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارتباط بین پارامترهای بیومکانیکی و پاسچرهای متفاوت پا هنگام دویدن ناشناخته اند، لذا هدف از این مطالعه بررسی دامنه های حرکتی مفاصل هیپ، زانو و مچ پا هنگام دویدن در بیماران مبتلا به کف پای صاف است.

روش بررسی

آزمودنی ها 12 نفر مرد سالم و 12 نفر مرد بیمار مبتلا به کف پای صاف بودند که بر اساس میزان شاخص نرمالایز شده ناوی به 2 گروه سالم و بیمار تقسیم شدند. زوایای مفاصل حین دویدن در فاز استقرار در صفحات حرکتی ساجیتال، فرونتال و هوریزنتال (درجه) مفاصل هیپ، زانو و مچ پا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای ارزیابی دامنه های حرکتی از سیستم تحلیل حرکتی Vicon سری T با فرکانس نمونه برداری 200 هرتز و نرم افزارهایVicon Nexus 1.8.5 ، Polygon 4.1.2 استفاده گردید. روش آماری t مستقل در نرم افزار SPSS version 24. و 0/05 ≤ p بود.

نتایج

در تمامی پارامترهای دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی اختلاف معنی داری بین افراد سالم با بیماران مبتلا به کف پای صاف وجود ندارد (0/05≥ P). تفاوت معنی داری بین دورسی فلکشن مچ پا (0/0001> P)، پلانتار فلکشن مچ پا(0/001= P)، فلکشن مفصل ران (0/0001> P)، اکستنشن مفصل ران (0/002= P)، فلکشن مفصل زانو (0/0001> P) افراد مبتلا به کف پای صاف در مقایسه با افراد سالم وجود داشت.

نتیجه گیری

 تغییرات برخی از پارامترهای دامنه حرکتی ممکن است به علت مکانیسم های جبرانی باشد و تغییرات در برخی از این پارامترهای کینماتیکی می تواند تابع شرایط پاتولوژیک کف پای صاف باشد. علاوه بر این کف پای صاف می تواند بر دیگر مفاصل مجاور نیز اثر بگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2373 -2383
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148531 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.