بررسی رابطه التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران مطالعه موردی؛ دختران دبیرستانی شهر مشهد

پیام:
چکیده:
این پژوهش، با هدف بررسی نقش نماز در سلامت دختران دبیرستان، رابطه التزام عملی به نماز را با خویشتن داری جنسی دختران دبیرستانی شهر مشهد مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر مشهد در سال 1397بود که 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه خویشتن داری جنسی دختران، مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز استفاده شد. با استفاده از روش های آمار توصیفی - فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه -داده ها مشخص شد و در ادامه با استفاده از آمار استنباطی-تحلیل واریانس چند متغیری- داده ها تحلیل شد. نتایج بیانگر آن است که؛ بین نگرش مثبت و التزام عملی به نماز با خویشتن داری جنسی دختران رابطهمعنی داری وجود دارد، همچنین نگرش مثبت و التزام عملی به نماز در بین رشته ها و پایه های تحصیلی مختلف دارای تفاوت معنی داری است همچنین خویشتن داری جنسی نیز در بین رشته ها و پایه های تحصیلی مختلف دارای تفاوت معنی داری است. واژه های کلیدی: نماز؛ خویشتن داری جنسی؛ دانش آموزان، دختر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148956 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.