بررسی ویژگی های کیفی میوه، میزان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند

پیام:
چکیده:
درحال حاضر اغلب پایه های پسته در کشور بذری بوده و ناهمگنی پایه‎ها باعث اختلاف در ویژگی های کمی و کیفی درختان مربوط به هر رقم شده است. از آنجایی‎که امکان تکثیر پایه‎های مقاوم پسته به صورت بذری میسر نمی‎باشد، لذا گسترش پایه های کشت بافتی و نیز بررسی سازگاری ارقام تجاری با این پایه‎ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر در توسعه باغ‎های پسته است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه ویژگی‎های کمی و کیفی میوه، مقدار عناصر غذایی برگ و میزان عملکرد شش رقم تجاری پسته پیوند شده روی پایه کشت بافتی رقم بادامی زرند بود. این آزمایش در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله قوچی، رضایی زودرس، فندقی، فروتنی، اکبری و احمدآقایی) در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، در بین ارقام مورد مطالعه، رقم احمدآقایی از نظر ویژگی‎های کمی و کیفی میوه و میزان عملکرد دارای بیشترین مقادیر بود. به‎طوریکه این رقم در مقایسه با اکبری، 43 درصد پوکی کمتر و نسبت به فروتنی، 13 درصد خندانی بیشتر و نسبت به کله قوچی 67 درصد عملکرد بیشتری داشت و از سازگاری مطلوب‎تری با پایه کشت بافتی برخوردار بود. هرچند رقم احمدآقایی در همه عناصر حایز بیشترین غلظت بود ولی تنها در دو عنصر منیزیم و منگنز، این اختلاف معنی‎دار بوده و به ترتیب 40 درصد و 35 درصد نسبت به رقم اکبری افزایش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد می‎توان با استفاده از پایه‎ کشت بافتی بادامی زرند و پیوندک احمدآقایی در اقلیم کرمان، به بیشترین و اقتصادی‎ترین میزان عملکرد رسید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149269 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.