زیست شناسی و خسارت پروانه چوبخوار پسته روی چهار رقم تجاری پسته در رفسنجان

پیام:
چکیده:
پروانه چوب خوار پسته Kermania pistaciella Amsel(Lepidoptera: Oinophilidae) یکی از آفات مهم پسته ایران است که سالانه خسارت بالایی را با نفوذ و تغذیه لاروها از درون سرشاخه ها سبب می شود. در این مطالعه جهت تعیین درصد آلودگی و زمان مبارزه از اواخر بهمن ماه 1376 تعداد 200 درخت در باغ های پسته با رقم های اکبری، احمدآقایی، کله قوچی و اوحدی در حومه شرقی رفسنجان به طور تصادفی انتخاب و  نشانه گذاری شد. تعداد سوراخ های خروجی لارو و پیله شفیرگی هر دو روز یک بار شمارش و ثبت گردید. میزان خسارت آفت روی چهار رقم مهم تجاری از طریق تعیین آلودگی سرشاخه ها به سوراخ خروجی لاروها، تشکیل پیله شفیرگی، درصد آلودگی خوشه ها در زمان برداشت و تعداد دانه های خشک شده انتهای خوشه مورد بررسی قرار گرفت و حساسیت رقم های مورد مطالعه مشخص شد. نتایج نشان دهنده این است که زمان اوج خروج حشرات کامل پروانه چوب خوار پسته در ارقام مختلف تفاوت معنی دار ندارد، به طوری که در روزهای آخر دهه اول فروردین پنجاه درصد پیله شفیرگی تشکیل شده و در اوسط دهه سوم این ماه اوج ظهور حشرات بالغ صورت می گیرد. همچنین میانگین خسارت پروانه چوب خوار پسته در رقم کله قوچی بیشترین و در رقم احمدآقایی کمترین بود. بیشترین خسارت (44/40 درصد) و کمترین (15/34 درصد) میزان خسارت به ترتیب مربوط به رقم های کله قوچی و احمدآقایی بود. در مجموع، نتایج این تحقیق بیانگر عدم تاثیر رقم در زیست شناسی آفت است و می تواند در پیش آگاهی از وضعیت آفت و تعیین زمان مبارزه مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149270 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.