تاثیر رقم و میان پایه بر درصد گیرایی و ویژگی های رویشی برخی ارقام تجاری پسته

پیام:
چکیده:

پسته به دلیل عدم یکنواختی در دانهال های تولیدی آن و همچنین تولید درصد قابل توجهی از دانهال های نر و دوره نونهالی طولانی از طریق بذر تکثیر نمی شود. بنابراین روش تجاری تکثیر پسته پیوند بر روی پایه های بذری می باشد و انتخاب پایه و پیوندک مناسب از نکات اساسی و مهم در مدیریت باغات پسته می باشند. این پژوهش طی سال های 1395-1394، به منظور مقایسه اثر پایه و میان پایه روی درصد موفقیت پیوند و خصوصیات برخی ارقام تجاری پسته (اکبری، کله قوچی، احمدآقایی و اوحدی) در یک باغ در شهر انار از شهرهای استان کرمان انجام گرفت. جهت اجرای پیوند ابتدا درختان در بهمن 1393 سربرداری شدند. 12 درخت از زیر محل پیوند سربرداری شد (تیمار بدون میان پایه) و 12 درخت از بالای محل پیوند سربرداری شد (تیمار میان پایه). در خرداد 1394، روی چهارشاخه هر تکرار یا درخت اقدام به پیوند زنی شد. نتایج نشان داد درصد گیرایی پیوند، تعداد برگ، سطح برگ، طول شاخه، قطر شاخه، کلروفیل a و b ارتباط نزدیکی با نوع رقم داشتند. بین ارقام پسته، رقم اوحدی از بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع ساقه و قطر ساقه برخوردار بود. اثر میان پایه نیز بر تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه معنی دار بود، اما بر قطر شاخه و مقدار رنگیزه ها معنی دار نبود. کاربرد میان پایه سبب افزایش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه رقم کله قوچی گردید. در سایر ارقام کاربرد میان پایه سبب کاهش تعداد برگ، سطح برگ و طول شاخه گردید. با توجه با بالاتر بودن شاخص ها در رقم کله قوچی می توان بیان کرد کاربرد میان پایه مشابه با رقم پیوندک در بهبود ویژگی های پیوندک موثر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.