تاثیر ویژگی های نوار جداساز چشمی (نوار سورت) بر شمارش میکروبی و آفلاتوکسین پسته خشک

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تاثیر ویژگی های نوار جداساز چشمی شامل طول و عرض نوار تفکیک، میزان روشنایی، تعداد و میانگین سن کارگران و وجود اتاقک مخصوص بر خصوصیات میکروبی و آفلاتوکسین نمونه های پسته تهیه شده از 7 شرکت فعال در زمینه درجه بندی پسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمون ها در سه تکرار انجام شد و در تحلیل نتایج از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تکمیلی دانکن استفاده شد. نتایج بررسی تاثیر ویژگی های نوار جداساز چشمی (نوار تفکیک) بر ویژگی های میکروبی و آفلاتوکسین پسته خشک نشان داد که درصد کاهش آفلاتوکسین B1 و کل پس از فرآوری پسته، بیش از 85 درصد است. مقایسه مشخصات نوار تفکیک در شرکت های مورد بررسی نشان دهنده اهمیت طول نوار تفکیک و همچنین تعداد و میانگین سن کارگران و وجود اتاقک مخصوص بر میزان کاهش آفلاتوکسین است. به طوری که طول نوار تفکیک و تعداد کارگران بیشتر و میانگین سنی پایین تر کارگران سبب افزایش درصد کاهش آفلاتوکسین در نمونه ها می شود. همچنین وجود اتاقک مخصوص تفکیک کردن و شدت نور بر درصد کاهش آفلاتوکسین تاثیرگذار بوده است. نتایج بررسی شمارش کلی میکروارگانیسم ها و کپک و مخمر نشان داد این خصوصیات در اثر فرآیند تفکیک کردن کاهش یافته است. مقایسه میزان لگاریتم شمارش کلی میکروارگانیسم ها و لگاریتم میزان کپک و مخمر با حد مجاز استاندارد نشان داد قبل از فرآیند تفکیک این خصوصیات در کلیه نمونه های پسته زیر حد استاندارد بوده است. با توجه به عدم تفاوت معنی دار در این خصوصیت پس از فرآیند تفکیک می توان نتیجه گرفت که مشخصات نوار تفکیک تاثیری بر بار میکروبی نمونه ها نداشته است. در مجموع با توجه به نتایج ، طول نوار تفکیک، میانگین سن و تعداد کارگران تاثیر بسزایی بر خصوصیات محصول نهایی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.