مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

داشتن فرزند معلول می تواند بر سلامت و کیفیت زندگی والدین به ویژه مادران تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی انجام شد.

روش کار

در یک مطالعه علی- مقایسه ای از میان مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی شهر تهران در سال 1397 تعداد 70 نفر (هر گروه 35 نفر) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها به پرسشنامه های سبک های مقابله ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی پاسخ دادند. داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.

یافته ها

 نتایج نشان داد که بین گروه ها از نظر سبک های مقابله ای و تحمل پریشانی تفاوت معناداری وجود داشت، اما از نظر پایبندی مذهبی تفاوت معناداری وجود نداشت. به عبارت دیگر، میزان تحمل پریشانی و سبک های مقابله ای شامل حل مسیله، مهار جسمانی، جلب حمایت اجتماعی، مهار هیجانی و ارزیابی شناختی در مادران دارای کودک معلول کمتر از مادران دارای کودک عادی بود (0/05>P).

نتیجه گیری

 یافته ها حاکی از کمتر بودن انواع سبک های مقابله ای و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی در مقایسه با مادران دارای کودک عادی بود. بنابراین متخصصان و مسیولان باید برنامه هایی برای بهبود سبک های مقابله ای و تحمل پریشانی مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی طراحی و اجرا کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149301 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.