مقایسه تاثیر سه روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست‫ زا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

زایمان طبیعی، تجربه ای دردناک است که برای کاهش درد و استرس حاصل از آن می‫توان از روش‫های غیردارویی بهره جست. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روش ماساژ، کمپرس گرم و مراقبت معمول پرینه بر استرس درک شده و شدت درد زایمان در مادران نخست زا انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه پژوهش را زنان باردار نخست زای شهرستان گنبد کاووس تشکیل دادند. تعداد 150 نمونه در این پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفی ساده در یکی از سه گروه ماساژ درمانی، کمپرس گرم پرینه و مراقبت معمول پرینه قرار داده شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس ادراک شده و درد مک‫گیل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های تی، کای دو و تحلیل واریانس با داده های تکراری با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام شد.

یافته ها

میانگین نمرات استرس درک شده در گروه‫های ماساژدرمانی 3/4±23/78، کمپرس گرم 1/7±23/66 و مراقبت معمول 2/04±25/3 بود. از نظر آماری، بین نمرات استرس درک شده گروه‫های ماساژدرمانی (0/009=p) و کمپرس گرم (0/001= p) در زمان‫های مختلف، اختلاف معنی‫داری وجود داشت، ولی در گروه مراقبت معمول (0/162=p) این اختلاف معنادار نبود. در رابطه با شدت درد، میانگین نمرات 20 دقیقه بعد از مداخله در گروه ماساژ 29/5، گروه کمپرس گرم 5/45 و گروه مراقبت معمول، 7/15 (از نمره 10) بود. از نظر آماری، میانگین نمرات شدت درد قبل و بعد از مداخله در گروه های ماساژدرمانی (0/001= p) و کمپرس گرم (0/013= p) اختلاف معناداری داشت.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج، روش کمپرس گرم در کاهش استرس درک شده و روش ماساژدرمانی در تسکین درد نسبت به دو روش دیگر موثرتر بودند. بنابراین می توان از روش های مذکور بعنوان روشی مطمین و ایمن در کنترل درد و استرس مادران باردار استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149416 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.