برآورد تغییرات فصلی دمای عمق خاک دشت یزد-اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
دمای خاک عامل کلیدی است که فرآیندها و ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را کنترل نموده و بر کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی تاثیر است. به این منظور، داده‌های روزانه دمای خاک در عمق‌های 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتیمتری مربوط به ایستگاه‌های سینوپتیک یزد، میبد و مهریز در سال‌های 2014 تا 2016 و همچنین30 تصویر از ماهواره لندست 8 برای سال‌های مذکور تهیه شد. سپس با استفاده از روش پنجره مجزا، دمای سطح زمین محاسبه شد. تغییرات دما از سطح خاک تا عمق 100 سانتیمتری به صورت فصلی بررسی شد. در ادامه، به کمک روش‌ شبکه عصبی مصنوعی، ارتباط بین دمای سطح خاک و عمق‌های مذکور بررسی و دمای عمق خاک تخمین‌زده شد. نتایج نشان داد که روش شبکه عصبی مصنوعی می‌تواند با کمک دمای سطح زمین اسخراجی از تصاویر لندست 8، دمای خاک را تا عمق 100 سانتیمتری، در تمام فصل ها، به خوبی تخمین زند. کمترین دقت در این روش مربوط به دمای عمق‌های 5 و 100 سانتیمتری خاک است. برای بررسی صحت نتایج، دمای خاک تا عمق 30 سانتیمتری در 15 نقطه اندازه‌گیری و با دمای پیش‌بینی شده به کمک تصاویر و شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شد. نتایج خطای مطلق نشان داد که بیشینه خطا تا عمق 30 سانتیمتری 7/3 درجه سانتیگراد‌ رخ می‌دهد. بنابراین، به کمک دمای سطح اندازه‌گیری شده به وسیله روش پنجره مجزا و شبکه عصبی مصنوعی می‌توان دمای عمق خاک را با دقت قابل قبولی برآورد کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149568 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!