آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیا

چکیده:
به منظور تعیین کاربری های بهینه (منطبق بر توان طبیعی) و ارتقا مدیریت کنونی سرزمین، فرآیند آمایش سرزمین با استفاده از ابزار توانمند و دقیق GIS انجام پذیرفت. در قالب این فرآیند و با استفاده از رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی ابتدا منابع اکولوژیکی و اقتصادی - اجتماعی آبخیز شناسایی و نقشه سازی شدند. داده های نقشه ای حاصل، رقومی شده و به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها به سامانه های Arc/Info و Idrisi وارد شدند. در سامانه Arc/Info عملیات تصریح مختصات جغرافیایی، ایجاد توپولوژی و ویرایش نقشه ها انجام گرفت. سپس در مرحله تحلیل، سپس در مرحله تحلیل، مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از نقشه توپوگرافی و سامانه Idrisi تهیه شد و براساس آن نقشه های شیب، ارتفاع، جهت، در کلاسه های مورد نظر تولید گردیدند.
در مرحله میانی تحلیل، با روی هم گذاری و تلفیق نقشه های شیب، ارتفاع، جهت، خاکشناسی، تیپ بندی و تراکم پوشش گیاهی در سامانه Arc/Info نقشه واحدهای زیست محیطی آبخیز به همراه جدول ویژگی های واحدها ایجاد شدند. در ادامه، جدول ویژگی های واحدهای زیست محیطی با لحاظ نمودن سایر ویژگی های اکولوژیکی و داده های اقتصادی - اجتماعی در سامانه تکمیل گردید.
مدل های اکولوژیکی ویژه آبخیز تهیه و در سامانه ArcView با استفاده از زبان پرسجوی ساختار بندی شده (SQL)، توان طبیعی هر یک از واحدهای زیست محیطی برای کاربری های ممکنه تعیین و نقشه سازی شدند. در مرحله پایانی تحلیل و فرایند آمایش سرزمین، اولویت بندی کاربری های مجاز و مناسب (منطبق بر توان طبیعی)، سرزمین براساس پیش شرطهایی (تنظیم شده براساس ویژگی های طبیعی و نیازهای اقتصادی اجتماعی در آبخیز) با بهره گیری از SQL تعیین و نقشه کاربری های بهینه (آمایش سرزمین) تولید گردید. در نهایت به منظور پیش بینی ملاحظات سازمانی، اجرایی، قانونی و غیره ضوابط و مقررات استقرار کاربری های بهینه به همراه ضوابط حریم ها و نمودار سازمانی- اجرایی طرح مدیریتی آبخیز ارایه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p21499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!