پاسخ آنتی‌اکسیدانی ژنوتیپ‌های گواوا (Psidium guajava L.) به شوری

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، میوه گواوا در زمره گیاهان اقتصادی با دو فصل میوه دهی در سال می باشد. اما شوری، توسعه کشت این گیاه را تحت تاثیر قرار داده و ضرورت معرفی ژنوتیپ های متحمل به شوری در آن را پررنگ کرده است. لذا طی سال های 1398-1397 در شهرستان بندرعباس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی طراحی و  15 ژنوتیپ برتر گواوا تحت تیمار کلرید سدیم (2 و 6 دسی زیمنس بر متر) قرار گرفت. سپس محتوای نسبی آب برگ، محتوای کلروفیل، کاروتنویید، قند های محلول، نشت یونی، فلورسانس کلروفیل، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در آنها بررسی شد. در تحقیق حاضر محتوای نسبی آب برگ و فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ های گواوا در مواجه با شوری کاهش پیدا کرد. محتوای کلروفیل (آ، ب و کل) و کاروتنویید در اکثر ژنوتیپ های گواوا بعد از مواجه با شوری کاهش معنی داری داشت. همچنین، شوری افزایش فعالیت کاتالاز، پراکسیداز و نشت یونی را در اکثر ژنویپ های مواجه شده با نمک باعث گردید، اما شدت افزایش متفاوت بود. بر اساس تجزیه به عامل ها، محتوای نسبی آب برگ، فلورسانس کلروفیل، قند محلول و نشت یونی 30/60 از واریانس کل را توجیه نمودند. بالا بودن محتوای رنگدانه های کلروفیل، کاروتنویید و فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی، ژنوتیپ های G11، G13 و G22 را به عنوان ژنوتیپ های متحمل به شوری دسته بندی کرد. ژنوتیپ های G18، G19 و G25 به عنوان ژنوتیپ های حساس به تنش شوری و سایر ژنوتیپ ها در حد فاصل قرار گرفتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
377 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.