سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص فلورسانسی و الکتروشیمیایی لیگاند باز شیف فروسن جدید شامل اتم های دهنده ی نیتروژن و کمپلکس های پالادیم(II)، نیکل(II) و مس(II)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق یک لیگاند باز شیف دو دندانه ی جدید از تراکم فروسن کربوکسی آلدیید با 3،4-دی آمینوبنزوفنون با نسبت استوکیومتری 2:1 سنتز شد. کمپلکس های باز شیف تک هسته ای از واکنش بین لیگاند باز شیف دو دندانه ی N2 با پالادیم(II) استات، نیکل(II) استات چهار آبه و مس(II) استات یک آبه با نسبت های مولی 1:1 سنتز شدند. در این کمپلکس ها لیگاند از طریق اتم های نیتروژن ایمینی به فلز کویوردینه می شود. خواص فلورسانس لیگاند باز شیف و کمپلکس های آن در حلال DMSO مورد مطالعه قرار گرفتند. مقادیر هدایت مولی کمپلکس ها در حلال استون غیر الکترولیت بودن این کمپلکس ها را تایید می کند. خواص الکتروشیمیایی لیگاند وکمپلکس های آن در حلال DMSO مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات الکتروشیمیایی نشان داد که کمپلکس ها می توانند به گونه های مختلف اکسید و احیا شوند. کمپلکس های سنتزی بوسیله ی طیف سنجی های FT-IR، 1H NMR،UV-Vis، آنالیز عنصری و هدایت سنجی شناسایی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150186 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!