بررسی کفایت روان سنجی ابزار نگرش به پژوهش در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام:
چکیده:
سابقه و اهداف

در دنیای مدرن امروزی نگرش افراد را مهم تر از تجربه و آمادگی آکادمیک آنان درانجام پژوهش می دانند و نگرش مثبت به تحقیقات عامل اصلی موفقیت و پیشرفت جوامع است. این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مقیاس نگرش به پژوهش انجام گرفت.

روش بررسی

این مطالعه روان سنجی بر روی 141 نفر عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394 صورت گرفت. ابزار اولیه10 سوالی پس از کسب اجازه از نویسنده اصلی به زبان فارسی ترجمه شد. سپس روند اعتبارسنجی مقیاس، شامل بررسی ضریب تاثیر، شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی با قضاوت 12 متخصص و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید و به وسیله روش آزمون باز آزمون پایایی ثبات ابزار مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

 از مقیاس اولیه 10سوالی براساس نمره ضریب تاثیر بالای 5/1 و شاخص روایی محتوی بالای 56/0 و نسبت روایی محتوی بالای 7/0، تمامی سوالات حفظ شد. در طی روند تحلیل عاملی اکتشافی 1 گویه حذف گردید و سایرگویه ها در دو عامل "برای من تحقیقات دانشگاه مثبت است" و "برای من تحقیقات دانشگاه منفی است" استخراج شد. این دو عامل قادر به تبیین 895/41 تغییرات کل مقیاس بودند. براساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، عوامل استخراجی مورد تایید قرار گرفتند.

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه شاهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار این مطالعه است. این ابزار در ارزیابی نگرش اعضای هییت علمی و محققان شاغل در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی کاربرد دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150253 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.