بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت همسران مردان مبتلا به اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان کرج سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر صمیمیت همسران مردان مبتلا به اعتیاد در مرکز بهداشت شهرستان کرج سال 1397 انجام شد.

روش

پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه شامل از سامانه سیب تعداد حجم جامعه 848 اعلام گردید و براساس محاسبات فرمول کوکران حجم بهینه نمونه با 86 نفر انتخاب شد. به دو گروه آزمایش 43 نفر و کنترل 43 نفر تقسیم شد. از ابزارهای شامل پرسشنامه های صمیمت زناشویی والکر و تامپسون اجرا شد. نتایج به وسیله نرم افزار spss  تحلیل شدند .

یافته ها

براساس نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره می توان گفت نمرات حاصل از مقیاس صمیمیت زناشویی بعد از جلسات آموزشی (000/0 >p،057/7=f) تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از یکماه پیگیری از صمیمیت زناشویی بعد از تمرینات ایماگوتراپی در مرحله پیگیری به ترتیب (005/0P›،41/154=F) و (000/0>p،36/14=f) نشان داد که تفاوت معنی داری به لحاظ آماری در صمیمیت زناشویی وجود دارد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش تمرینات ایماگوتراپی در افزایش صمیمیت زناشویی تاثیر گذار می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
259 تا 268
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!