تاثیر مکمل بتائین جیره غذایی بر شاخصهای رشد، شاخص های خون شناسی و مقاومت بچه ماهیان شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi) در برابر تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثر بتایین بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و مقاومت بچه ماهیان شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi)  به تنش شوری می باشد. بدین منظور، تعداد 120 عدد ماهی با میانگین وزنی 29/0±58/6 به مدت 8 هفته با سطوح صفر (شاهد)، 5/0 درصد، 1 درصد و 2 درصد مکمل بتایین، تا حد سیری، در دو نوبت غذادهی شدند. در انتهای دوره از ماهیان زیست سنجی به عمل آمد و به مدت دو ساعت تحت تنش شوری 20 گرم بر لیتر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در پارامترهای رشد (میانگین وزن و طول نهایی، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) بین گروه های تحت تیمار و گروه شاهد وجود داشت (05/0>p).  همچنین نتایج به دست آمده از بررسی عوامل خونی حاکی از بی اثر بودن بتایین بر میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول قرمز و گلبول سفید بود و اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد)05/0 (p>. مقاومت بچه ماهیان تحت تاثیر بتایین نسبت به تنش شوری بیشتر از شاهد بود. باتوجه به نتایج حاصل از این تحقیق بنظر می رسد، بتایین می تواند موجب افزایش رشد و مقاومت بچه ماهی شیزوتراکس شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!