پیش بینی کیفیت خواب براساس سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان

پیام:
چکیده:

از آنجا که سالمندان جزء اقشاری هستند که به دلیل کهولت سن در معرض مشکلات مربوط به خواب قرار دارند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت خواب از روی متغیرهای سرسختی روان شناختی و شادکامی در سالمندان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جهت انجام این کار از میان تمامی سالمندان غیرمقیم در سرای سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1396 نمونه ای به حجم 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سرسختی روان شناختی هیستد و همکاران، شادکامی آکسفورد و پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبرگ بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و توسط آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین مولفه های سرسختی روان شناختی (کنترل، تعهد و چالش جویی) و کیفیت خواب به ترتیب ضریب همبستگی 44/0، 47/0 و 38/0 وجود دارد، همچنین بین شادکامی و کیفیت خواب ضریب همبستگی 56/0 وجود دارد (001/0>P). بنابراین می توان گفت که سرسختی روان شناختی و شادکامی در کنار یکدیگر توان پیش بینی 49 درصد از واریانس کیفیت خواب در سالمندان را دارند. از این رو با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که متخصصین حوزه سلامت و به ویژه آنهایی که با سالمندان در ارتباط هستند بر نقش با اهمیت متغیرهایی همچون شادکامی توجه ویژه داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.