مدل یابی علی کیفیت زندگی بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی در سالمندان

پیام:
چکیده:
با توجه به افزایش جمعیت سالمند در جوامع متفاوت، توجه به نیازهای اولیه و سلامت جسمی، ذهنی و کیفیت زندگی آنها موضوع حایز اهمیتی است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مدل یابی علی کیفیت زندگی سالمندان بر اساس حساسیت اضطرابی با میانجی گری اجتناب تجربی بود.روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سراهای سالمندان شهرستان اردبیل بود که از میان آنها دو سرای سالمندان ماندگاران و آتا به طور تصادفی انتخاب شد و از بین آنها 150 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پرسش نامه حساسیت اضطرابی ریس و همکاران، مقیاس پذیرش و عمل هیز و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 23 وLisrel نسخه 8/8 انجام شد.براساس نتایج بدست آمده مدل علی رابطه بین حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و کیفیت زندگی سالمندان بر اساس شاخص های مختلف برازش تایید شد. حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی بر کیفیت زندگی سالمندان اثر مستقیم دارند. همچنین حساسیت اضطرابی از طریق اجتناب تجربی بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر غیرمستقیم دارد (05/0>P). بنابراین، حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی نقش مهمی در کیفیت زندگی سالمندان ایفا می کنند و هدف قرار دادن این دو مولفه به وسیله درمان هایروان شناختی می تواند در افزایش کیفیت زندگی سالمندان موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150322 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.