بررسی مقایسه ای هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

یکی از مهم ترین هدف های روان شناسی مثبت، شناسایی متغیرها و روش هایی است که بر بهزیستی و سلامت روانی تاثیر دارد و موجب زندگی بهتر و سازگاری انسان با زندگی و تهدیدات زندگی می شود. ازجمله ویژگی ها و توانمندی هایی که در روان شناسی مثبت گرا اهمیت بسزایی دارد، می توان به هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری اشاره کرد و نوع زایمان (طبیعی و سزارین.) می تواند بر این متغیرها تاثیرگذار باشد. لذا پژوهش حاضر باهدف مقایسه هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و تاب آوری در بین نوجوانان متولدشده با دو روش زایمان طبیعی و سزارین صورت پذیرفت.

روش کار

روش پژوهش تحلیلی و از نوع ‎مقایسه‎ای است. جامعه آماری کلیه‎ی دانش‎آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ممسنی مشغول به تحصیل در سال 98-1397 بود که با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تعداد 60 نفر به عنوان حجم نمونه (30 نفر با زایمان طبیعی و 30 نفر سزارین) تعیین شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش‎نامه‎های تاب‎آوری کانرو دیویدسون (2003)، هوش هیجانی بار آن (1997) و سبک های دلبستگی کولینزورید (1990) انجام شد. داده‎های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‎راهه (آنوا) و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه وتحلیل شدند.

یافته‎ها

یافته‎های پژوهش نشان ‎داد بین هوش هیجانی دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تفاوت معناداری وجود دارد  . به طوری که میانگین (و انحراف معیار) هوش هیجانی در گروه زایمان طبیعی 321 (21) و سزارین 89/307 (69/21) نشان داد هوش هیجانی گروه زایمان طبیعی بیشتر از سزارین است. همچنین نتایج نشان داد بین سبک‎های دلبستگی ایمن در بین گروه زایمان طبیعی 43/13 (27/4) و سزارین 46/12 (3/2)، اجتنابی در بین گروه زایمان طبیعی 2/12 (12/3) و سزارین 24/13 (83/2)، اضطرابی در بین گروه زایمان طبیعی 79/15 (02/4) و سزارین 17/14 (07/5) و تاب‎آوری در بین گروه زایمان طبیعی 03/75 (66/14) و سزارین 71/69 (39/20) در بین دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود نداشت (25/0=P).

نتیجه‎ گیری

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می تواند گفت که تجربه فیزیولوژیکی نوع زایمان می تواند بر ویژگی های روان شناختی مانند هوش هیجانی تاثیر داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150344 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.