بررسی ارتباط هموگلوبین مادر با وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران شهر ارومیه در سال 1398

پیام:
چکیده:
مقدمه

آنمی مادر یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و از شای ترین اختلا ت ناشی از کمبود مواد ذایی میباشد که بر زنان باردار تاثیر گذار بوده و باعث کاهش سط سلامت نوزاد و پری ناتال میگردد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هموگلوبین مادر و وزن نوزاد در بدو تولد در بیمارستان نظامی ارتش ارومیه در سال 1398 انجام شد.

روش کار

این مطالعه به صورت مقطعی روی 456 نفر از مادران باردار بستری مراجعه کننده به بیمارستان 523 ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر ارومیه در شش ماهه اول سال 1398 که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. اطلاعات پس از گردآوری تحلیل و وارد نرم افزار SPSS ver.23 گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. فاصله اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد احتمال تولد نوزاد با وزن پایین با کاهش هموگلوبین در مادر افزایش میبابد (P<0.05) در سه ماهه اول بارداری نسبت شانس تولد نوزاد با وزن پایین با هموگلوبین کمتر از 10.5 در مادر برابر 1.66 بود. همچنین پس از زایمان نسبت شانس تولد نوزاد با وزن پایین با هموگلوبین کمتر از 10 در مادر برابر 3.2 بود.

نتیجه گیری

با کاهش هموگلوبین پس از بارداری نسبت به سه ماهه اول، احتمال تولد نوزاد با وزن پایین 1.92 برابر افزایش مییابد. با توجه به نتایج مطالعه، وزن زمان تولد از مهم ترین شاخص های بیان کننده سطح سلامت مادر و نوزاد و مراقبت های دوران بارداری میباشد. در نوزادان با وزن پایین احتمال رشد غیرطبیعی، بیماری و بستری شدن، مشکلات تکاملی عصبی و عقب ماندگی ذهنی بالاتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150398 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.