تجزیه و تحلیل های ساختار ثانویه RNA و qRT-PCR مرتبط با anti-CD25 CAR بیان شده در رده ی سلولی NK-92

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سلول های T تنظیم کننده ی رخنه کننده در تومور (TI-Treg) عملکرد مهمی را در فرار سرطان از سیستم ایمنی اجرا می کنند. در این پژوهش، نسل سوم سازه ی CAR علیه آنتی ژن CD25 انسانی به عنوان نشانگر زیستی مهم سطح سلول های TI-Treg طراحی شده است.

روش بررسی

ابتدا سازه ی anti-CD25 CAR طراحی شد. با استفاده از وب سرور RNAfold، ساختار ثانویه RNA ارزیابی شد. همچنین با استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی، رده ی سلولی NK-92 ترابرد شد. سپس سطح بیان RNA anti-CD25 CAR به وسیله qRT-PCR در سلول های NK-92 ترابردشده با وکتورهای انتقالی CAR و تقلیدی و همچنین سلول های تیمارنشده ارزیابی شد.

یافته ها

ساختار ثانویه ی RNA پایدار بود. همچنین سطح بیان RNA anti-CD25 CAR در سلول های NK-92 ترابردشده به وسیله ی وکتور انتقالی pCDH-513B-1-anti-CD25 CAR به طور معنی داری بیش از سلول های NK-92 ترابردشده با وکتور انتقالی تقلیدی و سلول های تیمارنشده بود (P˂0.0001).

نتیجه گیری

مطالعه حاضر روی anti-CD25 CAR RNA نشان داد رونوشت های این نوع CAR پایدار بود و در سطح بالایی بیان شد. درواقع، این نوع CAR می تواند در آینده همچون ابزاری برای حذف فرار سرطان از سیستم ایمنی در انواع سرطان های جامد و مایع بیشتر بررسی شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150671 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!