بررسی تغییر وضعیت پرولاپس دریچه میترال در بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی بعد از بستن نقص دیواره

پیام:
چکیده:
مقدمه با توجه به شیوع و اهمیت بالای بیماری های مادرزادی قلبی و به خصوص نقص دیواره ی بین دهلیزی و تاثیر شگرف این اختلالات بر سلامت و طول عمر بیماران، شناخت بیشتر آن ها از ضروریات به شمار می رود. این اختلالات می توانند همراه با سایر مشکلات عملکردی و ساختاری قلب باشند. تا کنون مطالعات محدودی به تاثیرنقص دیواره ی بین دهلیزی بر مشکلات ساختاری دریچه میترال پرداخته اند.   روش کار  در مطالعه ی حاضر تمام بیماران دچار نقص دیواره بین دهلیزی (ASD) که از شهریور 1396 لغایت شهریور 1397 به بیمارستان قایم و امام رضای مشهد مراجعه کرده و کاندید بستن نقص دیواره بین دهلیزی شده بودند وارد مطالعه شدند. داده های دموگرافیک جمع آوری شدند. اکوکاردیوگرافی دو بعدی قبل و بعد از عمل جراحی انجام شد. نتایج تعداد کل بیماران مورد مطالعه 41 نفر بود و شیوع پرولاپس دریچه میترال در بیماران 2/51 درصد گزارش شد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در 05/19 درصد از بیمارانی که در بدو مطالعه پرولاپس دریچه میترال داشتند، پس از عمل جراحی پرولاپس مشاهده نشد و میانگین و انحراف معیار سایز بطن راست، سایز دهلیز راست و فشار شریان ریه بعد از عمل به طور معناداری کمتر از قبل از عمل بود.    نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برخی از تغییرات ساختاری دریچه میترال می تواند بواسطه اثر اندازه و شکل بطن راست بر بطن چپ از طریق سپتوم بین بطنی باشد که پس از بسته شدن نقص سپتوم بین دهلیزی، این تغییرات می تواند در برخی از موارد بازگشت پذیر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2262 -2271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150727 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.