ارزیابی اثرات آنتی باکتریال اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه برای کنترل عفونت در بیمارستان ها ضد عفونی سریع و کامل سطوح محیطی و تجهیزاتی از ضروریات است. ازجمله این موارد می توان به تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی حساس به الکل، سطوح محیطی بیمارستانی، آزمایشگاه ها و کلینیک های سرپایی اشاره کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تعیین کیفیت اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) تولید ایران و تاثیر فاکتور رقت بر زمان اعمال اثر ضدمیکروبی بوده است.

روش کار

اثرضدمیکروبی اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) بر چهار گونه باکتریایی گرم مثبت و منفی ارزیابی شد که شامل: استافیلوکوکوس اوریوس (ATCC 29737)، سودوموناس آیروژینوزا (ATCC 28753)، اشرشیاکلی (ATCC 25922) و انتروکوکوس فکالیس (ATCC 1237) بود. در ادامه بررسی اثر ضدباکتریایی در رقت های 2/1  ،  4/1   و 8/1  از اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray) صورت گرفت و میزان اثر گذاری و نابودی باکتری ها بعد از زمان های مجاورت45 و 60 و90 و120 ثانیه تعیین گردید.

یافته ها

اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)در غلظت آماده مصرف و حتی رقت یک دوم در تمامی زمان های مجاورت، اثر ضدمیکروبی مناسبی روی هر چهار گونه باکتریایی مورد مطالعه داشت. این در حالی است که حتی در آزمایش با رقت های کمتر از یک چهارم نیز قدری اثرمهاری بر روی پسودوموناس آیروژینوزا و اشرشیاکلی دیده شد و بویژه در زمانهای بالاتر اثر مهاری قابل قبولی بر روی استافلوکوکوس اوریوس و انتروکوکوس فکالیس نشان داد.

نتیجه گیری

اسپری ضدعفونی کننده سریع الاثر و فاقد الکل (Virobac Spray)طیف اثر وسیعی بر روی باکتری های مقاوم بیمارستانی دارد و در تمام زمانهای مجاورت موجب حذف کامل اشرشیاکلی، انتروکوکوس فکالیس، پسودوموناس آیروژینوزا و استافیلوکوکوس اوریوس می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2402 -2407
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.