اثر ایمونومدولاتوری رازیانه در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رازیانه با خواص فیتواستروژنی، آنتی اکسیدانی و ضددیابتی در طب سنتی ایران برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) به کار می رود. التهاب مزمن خفیف یک مکانیسم پیشنهادی جدید در پاتوژنز PCOS است که نقش سیستم ایمنی در این بیماری را مطرح می کند. با توجه به نقش کلیدی سلول های Treg در حفظ هموستاز ایمنی، اختلال در عملکرد این سلول ها به همراه افزایش تولید ترکیبات التهاب زا همچون نیتریک اکساید می تواند به بروز التهاب پایدار منجر شود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی تعداد 18 سر موش BALB/c به 3 گروه تقسیم شدند. PCOS با تزریق زیرجلدی mg/kg/day 60 DHEA در ml 0/1 روغن کنجد به مدت 21 روز القا شد. گروه کنترل منفی به مدت 21 روز حلال (ml 0/1 روغن کنجد) دریافت کردند و گروه PCOS، تحت درمان با تزریق داخل صفاقی mg/kg/day 005 عصاره هیدروالکلی رازیانه به مدت 21 روز قرار گرفتند. سلول های Treg با فلوسایتومتری و غلظت نیتریک اکساید با روش گریس و قدرت آنتی اکسیدانی توتال با متد FRAP سنجیده شد. 

ملاحظات اخلاقی

تمامی آزمایش های این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و طبق تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک با شناسه مصوبه IR.ARAKMU.REC.1397.312 انجام گرفت.

یافته ها

سیکل جنسی در گروه های درمان شده با رازیانه طبیعی شد. این گیاه به طور معنی داری باعث کاهش کیست های تخمدانی شد. غلظت نیتریک اکساید به طور معنی داری کاهش پیدا کرد، ولی FRAP تغییر معنی داری نداشت. سلول های Treg نیز افزایش معنی دار داشت. 

نتیجه گیری

با توجه به نقش سیستم ایمنی در بروز التهاب، تعدیل پاسخ این سیستم هم زمان با تعدیل پاسخ های سیستم اندوکرین می تواند افق جدیدی در طراحی مداخلات درمانی نوین برای بیماری PCOS بازنماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150785 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.