اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات EDL و سولئوس موش های نر ویستار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 تاندون امتداد ماتریکس خارج سلولی عضله است که به صورت مکانیکی و ساختاری با بار مکانیکی سازگاری می یابد. سازوکارهای سلولی و مولکولی مربوط به این سازگاری به طور کامل شناخته نشده است؛ ازاین رو هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های TGF-β1 و میوستاتین در تاندون عضلات تند و کند انقباض بود. 

مواد و روش ها

بدین منظور تعداد 12 سر رت نر بالغ نژاد ویستار 8 هفته ای به روش تصادفی ساده به 2 گروه ورزش (تعداد = 6 سر) و شاهد (تعداد = 6 سر) تقسیم شدند. گروه ورزش به مدت 6 هفته و 5 بار در هفته، تمرین مقاومتی (حمل وزنه با 40 الی 160 درصد وزن بدن روی نردبان) را اجرا کردند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، تمامی رت ها کشته شدند و تاندون عضلات سولیوس و بازکننده بلند انگشتان (EDL) استخراج شد. بیان mRNA ژن های TGF-β1 و میوستاتین با استفاده از روش RealTime-PCR سنجیده شد و برای تجزیه وتحلیل آماری از آزمون t مستقل استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی

کلیه مراحل مطالعه با توجه به دستورالعمل اخلاقی و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با شماره IR.IAU.PS.REC.1398.296 انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که بیان ژن TGF-β1 در تاندون عضلات EDL (0/001≥P) و سولیوس (0/01≥P) به طور معنی داری افزایش یافت، درحالی که بیان ژن میوستاتین در تاندون عضلات EDL (0/001≥P) و سولیوس (0/05≥P) به طور معنی داری کاهش یافت.

نتیجه گیری

به نظر می رسد که تمرین مقاومتی باعث تنظیم مثبت سطوح پایه ژن TGF-β1 و تنظیم منفی سطوح پایه ژن میوستاتین در تاندون عضلات تند و کند انقباض می شود و این اثرات در تاندون عضله تند انقباض به طور قابل توجهی بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150790 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.