پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر متوسطه دوم منطقه 12 تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی در سال تحصیلی 1397-1396

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دانش آموزان در سن نوجوانی در معرض آسیب های زیادی هستند. یکی از این آسیب ها گرایش به سوءمصرف مواد در میان آنان است؛ از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم تهران بر اساس میزان تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی انجام گرفت.

مواد و روش ها

طرح پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 12 تهران در سال تحصیلی 97-96 بودند. تعداد 149نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد گلپرور (1380) بود. برای تحلیل نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی

این مطالعه با کد اخلاق IR.KHU.REC1397.29 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه خوارزمی رسیده است.

یافته ها

نتایج نشان داد که بین تاب آوری و گرایش به سوءمصرف مواد رابطه ای معنادار و منفی وجود دارد (0.05 >p) و بین  اهمال کاری تحصیلی و گرایش به سوء مصرف مواد رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد (0.05 >p).

نتایج

تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی قادر به تبیین 54 درصد از واریانس گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان است. تاب آوری (564/0-) و اهمال کاری تحصیلی (436/0-) در پیش بینی گرایش به سوءمصرف مواد در نوجوانان به ترتیب نقش بیشتری داشته اند.

نتیجه گیری

تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر در مدارس مقطع متوسطه دوم، گرایش به سوءمصرف مواد را پیش بینی می کنند؛ از این رو لازم است در اقدامات پیشگیرانه و مداخلاتی برای این گروه سنی، عوامل خطرساز مد نظر قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150792 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.