کنترل شیمیایی علف هرز آبزی سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سنبل آبی، مهمترین علف هرز مهاجم آبزی دنیا است. این علف هرز، در کمتر از دو دهه پس از ورود به ایران به طور گسترده ای در اکوسیستم های آبی شمال کشور گسترش یافته است. جهت معرفی علف کش های مناسب برای کنترل شیمیایی این علف هرز، دو آزمایش گلدانی در موسسه تحقیقات برنج کشور، در سال 1395 و 1396 اجرا شد. آزمایش اول، با هدف غربال علف کش ها جهت شناسایی ترکیبات موثر در کنترل سنبل آبی انجام شد. نتایج ارزیابی های چشمی نشان داد که از بین 21 علف کش مورد بررسی، 15 علف کش دارای کمتر از 16 درصد و شش علف کش دارای بیش از 30 درصد کارایی در کنترل سنبل آبی بودند. آزمایش دوم با علف کش های دارای بیشترین کارایی در آزمایش نخست و با دز مورد بررسی در آزمایش اول و دز دو برابر اجرا شد. نتایج نشان داد که علف کش های یو46-دیفلویید (2,4-D, SL 72%, 2160 g ai/ha)، یو46-کامبیفلویید (2,4-D + MCPA, SL 67.5%, 2700 g ai/ha)، دی آلن سوپر (2,4-D + Dicamba, SL 46.4%, 1856 g ai/ha)، رانداپ (Glyphosate, SL 41%, 1640 g ai/ha)، نومینی (Bispyribac sodium, SC 10%, 50 g ai/ha) و کلین وید (Bispyribac sodium, SC 40%, 80, g ai/ha) در دز دو برابر، به ترتیب دارای 75، 93، 81، 93، 91 و 100 درصد کارایی در کنترل سنبل آبی بودند. از بین علف کش های فوق، تاثیر بازدارندگی بیس پایریباک سدیم (نومینی و کلین وید) بر زیست توده، سطح برگ و تکثیر گیاهچه های سنبل آبی در دزهای مورد بررسی، مشابه و یا بیشتر از دیگر علف کش ها بود؛ بنابراین بیس پایریباک سدیم به عنوان علف کش مجاز اکوسیستم های آبی، انتخابی برنج و فاقد تاثیر سوء برروی ماهی، برای کنترل شیمیایی سنبل آبی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!