واکاوی حوادث شغلی بر اساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) مطالعه موردی: معدن مس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

حوادث شغلی به عنوان یکی از نگرانی های اصلی در صنعت معدن شناخته شده است. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل حوادث شغلی بوقوع پیوسته طی 10 سال در یک معدن با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل طبقه بندی عوامل انسانی انجام شده است.

روش کار

این مطالعه مقطعی بر روی 664 حادثه شغلی بوقوع پیوسته طی سال های 1388 تا 1397 در یک معدن انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل چک لیست گزارش حوادث، الگوریتم سیستم تجزیه و تحلیل طبقه بندی عوامل انسانی (HFACS) و رویکرد تیمی برای تحلیل این حوادث بود. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار IBM SPSS AMOS نسخه 23 انجام شده است.

یافته ها

شاخص تکرار حادثه در این مطالعه 34/3±10/15 حادثه بود. نتایج تحلیل این حوادث نشان داد که بیشترین میزان مشارکت هر یک از پارامترها در لایه های 4-گانه اعمال ناایمن، پیش شرای طبرای اعمال ناایمن، نظارت نایمن و تاثیرات سازمانی به ترتیب به خطای درک (4/64%، محیط فیزیکی (5/29%)، نظارت و سرپرستی ناکافی و ناکارآمد (6/59%) و فرآیند سازمانی (6/65%) اختصاص داشت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد شاخص تکرار حادثه به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر لایه های مدل HFACS می باشند. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص AFR مربوط به لایه اعمال ناایمن بود.

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه بیانگر این بود که همه 4-لایه عوامل انسانی در بروز حوادث مورد مطالعه در معدن تاثیرگذار بوده، بعلاوه مدل HFACS برای تحلیل حوادث بر مبنای اعمال ناایمن بسیار کارا و اثربخش بوده و می توان از آن برای برنامه ریزی های آینده در جهت کاهش حوادث در بخش معدن استفاده نمود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.