تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سطح استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آنجایی که پرستاری به عنوان شغل پراسترس شناخته شده است، فشارهای روانی ناشی از عوامل تنش زای موجود در این حرفه، می تواند به بروز بیماری ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را به طور جدی به مخاطره می اندازد، در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش آموزش ایمن سازی در برابر استرس (Stress Inoculation Training یا SIT) که یکی از روش های کاهش و مدیریت استرس است، به کاهش استرس شغلی پرستاران کمک نماید.

هدف

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر استرس شغلی پرستاران مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

 پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی تصادفی شده، دو گروهی (گروه مداخله و کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. نمونه پژوهش شامل تعداد 50 نفر از پرستاران شاغل در دو بیمارستان منتخب نظامی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش ایمن سازی در برابر استرس به صورت پنج جلسه آموزش 2 ساعته برای گروه آزمون انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استرس شغلی تافت و اندرسون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 0/05<P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

 میزان استرس اکثر پرستاران هر دو گروه، قبل از مداخله در سطح متوسط قرار داشت و دوگروه همگن بودند (0/063=P). پس از آموزش ایمن سازی در برابر استرس، سطح استرس پرستاران گروه مداخله از 76 درصد به 60 درصد کاهش یافت، اما از نظر آماری اختلاف بین دو گروه معنادار نبود (0/115=P)

بحث و نتیجه گیری

 نتایج این تحقیق همخوانی چندانی با بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه استرس شغلی نداشت و از جمله علل آن می توان، برگزاری تعداد جلسات بیشتر در مطالعات گذشته و از طرفی مقررات حاکم در بیمارستان های نظامی اشاره نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151267 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.