تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه

در فرآیند یادگیری عوامل شناختی نقش بسیاری دارند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شد.

روش کار

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل در سال 1398 بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی 384 دانشجو کارشناسی پرستاری دختر دانشکده پرستاری و مامایی شهر گرگان که اهمال کار بودند، تشکیل داد. شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی پاسخ دادند، تعداد 30 دانشجو که بیشترین نمره اهمال کاری را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی ساده با توجه به قرعه در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی استفاده شد. آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی روی گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای اعمال شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss18 مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین و انحراف استاندارد درگیری تحصیلی در پیش آزمون گروه آزمایش (11/4±30/51) و کنترل (78/4±24/50) و در پس آزمون گروه آزمایش (01/4±24/79) و کنترل (88/4±19/50) بدست آمد. میانگین و انحراف استاندارد اهمال کاری تحصیلی در پیش آزمون گروه آزمایش (95/8±14/60) و کنترل (22/8±20/60) و در پس آزمون گروه آزمایش (58/5±28/34) و کنترل (24/8±96/61) بدست آمد. به طور کلی آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان در سطح0/001<P تاثیر معنی داری دارد.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش تکنیک های شبیه سازی شناختی گروهی می تواند بر درگیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان پرستاری موثر باشد. بنابراین مجریان تعلیم و تربیت در نظام آموزش پزشکی از این روش می توانند به عنوان یک روش تسهیل کننده در یادگیری دانشجویان پرستاری استفاده نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.