اثر تجویز طولانی مدت پرگابالین بر حافظه ی شناختی کوتاه مدت Rat با استفاده از مدل آزمون تشخیص شیء جدید

پیام:
چکیده:
مقدمه

 پرگابالین، به عنوان یک داروی کمکی در صرع پارشیال، فیبرومیالژی، دردهای نوروپاتیک و اختلال اضطراب عمومی کاربرد دارد. این مطالعه، با هدف تعیین اثرات پرگابالین بر روی حافظه ی Rat با استفاده از روش Object Recognition Task (ORT) طراحی شد.

روش ها

این مطالعه، یک مطالعه ی حیوانی تجربی است. Ratهای نر نژاد Wistar در 4 گروه 7تایی تقسیم شدند و به مدت 28 روز 10، 30 و یا 100 میلی گرم/کیلوگرم پرگابالین و یا همان حجم نرمال سالین به آن ها تزریق شد. سپس، حیوانات برای ارزیابی حافظه ی فضایی در عرصه ی ORT و طی دو دوره ی 3 دقیقه ای با فاصله ی 1 ساعت در مواجهه با اشیای مشابه و یا متفاوت قرار گرفتند. شاخص های Discrimination (2d)، Recognition (R) و فرکانس لمس شیء جدید (f)، در دوره ی دوم مواجهه با اشیا (2T)، با هم مقایسه شدند. 050/0 > P به عنوان معیار معنی دار بودن اختلاف در نظر گرفته شد.

یافته ها

 تجویز دزهای 10، 30 و 100 میلی گرم/کیلوگرم به مدت 28 روز، به طور قابل توجهی شاخص 2d (به ترتیب 050/0 > P، 010/0 > P و 001/0 > P)، R (به ترتیب 010/0 > P، 001/0 > P و 001/0 > P) و فرکانس اکتشاف (به ترتیب 050/0 < P، 050/0 > P و 001/0 > P) را در دوره ی 2T نسبت به گروه شاهد کاهش داد. 100 میلی گرم/کیلوگرم پرگابالین باعث کاهش بیشتری در عوامل بالا نسبت به 10 میلی گرم/کیلوگرم دارو شد (به ترتیب 050/0 > P، 001/0 > P و 050/0 > P).

نتیجه گیری

یافته های این تحقیق نشان می دهد تجویز طولانی مدت دزهای مختلف پرگابالین، حافظه ی شناختی Rat را در تشخیص شیء جدید مختل می کند. این کاهش حافظه، از الگوی وابسته به دز پیروی می کند.

کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151399 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.