مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 آموزش دانشجویان پرستاری در مورد مباحث تهویه مکانیکی اهمیت زیادی در جهت جلوگیری از عوارض ناخواسته و مخاطره انگیز ناشی از استفاده نادرست از دستگاه ونتیلاتور برای بیماران دارد؛ بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان در مباحث تهویه مکانیکی انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی، با شرکت 48 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که شرایط ورود به مطالعه را داشتند در سال 1397 انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب و به روش بلوک کردن به دو گروه تخصیص یافتند. ابزارهای مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه رضایت از روش تدریس و چک لیست ارزیابی عملکرد بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و استنباطی مانند کای اسکویر، ویلکاکسون، تی مستقل و من  یو ویتنی در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که گروه شبیه ساز بر خط بعد از مداخله نمره رضایت مندی بالاتر و 10 روز بعد از مداخله نمره عملکرد بالاتری را نسبت به گروه سخنرانی گزارش کردند (0/001>p)  همچنین، 10 روز بعد از مداخله میانگین مدت زمان اجرای سناریو در گروه شبیه ساز برخط به طور معنی داری کمتر از گروه سخنرانی بود (0/001>p).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه حاضر استفاده از روش شبیه ساز برخط می تواند در راستای آموزش مباحث تهویه مکانیکی به عنوان یک روش جدید مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2152225 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.