ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بهبود کیفیت محیط زیست به عنوان معیاری برای بهبود کیفیت زندگی، عاملی اساسی در توجه به مناطق حفاظت شده است. مدیریت مناطق حفاظت شده نیازمند رویکردی جامع در فرآیند تصمیمگیری می باشد. مطالعه حاضر در بهار1397 و با تکیه بر نظر کارشناسان، ساکنین و گردشگران مناطق حفاظت شده ی استان همدان صورت پذیرفته است. اطلاعات جمع آوری شده از 400 پرسشنامه ی توزیعی در منطقه با ترکیبی از مدل های SWOT و روش تحلیل شبکه ای ANP، تجزیه و تحلیل شده است. روش تحلیل شبکه ای به صورت یک روش تصمیم گیری چهار مرحله ای مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش ماتریس SWOT استراتژی های بهینه با تاکید بر نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدها تعیین و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای نسبت به رتبه بندی این استراتژی ها اقدام شده است. چهار استراتژی نهایی توسط کارشناسان تعیین شده و با استفاده از نظرات پرسش شوندگان رتبه بندی نهایی صورت گرفت. استراتژی توسعه پایدار و استراتژی حفاظت سبز با ضرایب 0/332 و 0/288 به عنوان استراتژی های غالب در مناطق مورد مطالعه انتخاب گردیدند. نتایج از اصلاح رویکرد فعلی حمایت کرده و انتظار میرود نتایج مطالعه در سیاست گذاری ها، در منطقه ی مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای سایر مطالعات در زمینه ارزیابی استراتژی های منطقه ای در مناطق مختلف کشور استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
625 -643
لینک کوتاه:
magiran.com/p2152282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.