اثربخشی بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی هیجانی زوجین در دوره پیش از ازدواج

پیام:
چکیده:
مقدمه

جامعه موفق در گرو خانواده های منسجم و موفق می باشد و این مهم زمانی تحقق می یابد که ازدواج، انتخاب همسر از روی آگاهی به منظور دستیابی به صمیمیت صورت گیرد. برقراری روابط صمیمانه به عوامل مختلفی ازجمله توانایی تنظیم هیجان بستگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی هیجانی زوجین در مرحله پیش از ازدواج صورت گرفت.

روش

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری مشتمل بر کلیه زوجین در مرحله پیش از ازدواج مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. چهل زوج به روش هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان-Cognitive Emotional Regulation Questionnaire CERQ-P در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با فاصله چهل و پنج روز پس از اتمام آموزش، برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. گروه آزمایش طی ده جلسه نود دقیقه ای یک بار در هفته مورد آموزش قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج

یافته ها نشان داد بسته آموزش تیپ های شخصیتی انیاگرام بر خودتنظیمی هیجانی زوجین در دوره پیش از ازدواج اثربخش بوده است. همچنین بین نمرات گروه آزمایش و کنترل پس از کنترل پیش آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. [05/0>P] 

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر آموزش تیپ شناسی انیاگرام به منظور ایجاد بینش نسبت به ویژگی های متفاوت شخصیت و درک حالات هیجانی خود و دیگری برای پیشگیری از مشکلات بعدی در زندگی زناشویی و دستیابی به یک ازدواج موفق، پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153114 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.