تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش نیمه تجربی،32 دختر جوان با دامنه سنی 20 تا30 سال به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، مکمل، تمرین، تمرین + مکمل) هشت نفره تقسیم شدند. میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان (61/17 ± 11/1) کیلو گرم و نمایه توده بدن آنها (23/45 ± 2/7) بود. برنامه تمرینی شامل هشت هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 تا 60 دقیقه با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب هدف بود. گروه مکمل و تمرین + مکمل، روزانه یک گرم زنجبیل (چهار کپسول 250 میلی گرمی) به مدت هشت هفته دریافت کردند. 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرین، نمونه خونی از آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف و آزمون لوین، کوواریانس و بونفرونی و با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد تاثیر تمرین استقامتی بر کاهش مقادیر TNF-α دختران جوان 20 تا 30 سال معنادار بود (P

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.