تاثیر کیتوزان و روش های پخت در تشکیل آمین های آروماتیک حلقوی فیله فیل ماهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش از کیتوزان و روش‏های پخت روی شکل‏ گیری آمین‏ه ای آروماتیک حلقوی در فیله فیل ماهی (Huso huso) برای حفظ کیفیت ماهی و جلوگیری از تشکیل ترکیبات مضر بعد از پخت استفاده گردید. لذا اثر کیتوزان محلول در اسید 1 درصد و کیتوزان الیگوساکاریدی 1 درصد در روزهای صفر، 8 و 16 برای تعیین pH، تیوباربیتوریک اسید، عدد پراکسید، بازهای نیتروژن فرار و بار میکروبی کل در فیله فیل ماهی بررسی شد. کمترین میزان تغییرات در نمونه حاوی کیتوزان محلول در اسید مشاهده گردید (0/05≥P). همچنین در بررسی ترکیبات آمین‏ های آروماتیک حلقوی (HAAs) در نمونه ‏های پخته شده، مقادیر HAAs و افت پخت در همه تیمارها طی طبخ در روز صفر، 8 و 16 افزایش یافت (0/05≥P). نمونه حاوی کیتوزان محلول در اسید 1 درصد و کیتوزان الیگوساکاریدی 1 درصد سرخ شده کمترین و نمونه‏ های کبابی بیشترین میزان HAAs و افت پخت را نشان داد. مطالعه حاضر نشان داد که کیتوزان می‏تواند در کاهش فساد در فیله فیل ماهی طی نگهداری در یخچال و تولید ترکیبات مضر و جهش زا حاصل از پخت، موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154008 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!