ارتباط بین پلی مورفیسم ژن کاتالاز(CAT-262C/T) با بیماری پره اکلامپسی در جنوب ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

تاکنون علت پره اکلامپسی مشخص نشده است به همین دلیل، درصد بالایی از بستری شدن مادران را به خود اختصاص می دهد. ظاهرا پلی مورفیسم های ژن های رمزکننده آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانی در پاتوفیزیولوژی این اختلال موثر باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم CAT-262C/T ژن رمزکننده آنتی اکسیدان آنزیماتیک کاتالاز با بیماری پره اکلامپسی می باشد.

مواد و روش ها

در این مطالعه مورد-شاهدی که در سال 1396 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شد، 150 زن مبتلا به بیماری پره اکلامپسی به عنوان مورد و 150 زن سالم باردار فاقد هر گونه بیماری به عنوان شاهد انتخاب شدند. پس از نمونه گیری و استخراج DNA، پلی مورفیسم اشاره شده با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Chi-square و Yates corrected X 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته های پژوهش

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود اختلاف معنی دار در فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT (PCAT=0.032) و فراوانی هر دو آلل C و T (PCAT=0.042) در موقعیت پلی مورفیسم CAT-262C/T ژن رمزکننده آنزیم کاتالاز بین زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی و زنان باردار سالم می باشد. به جز پارامتر چند قلویی (PCAT=0.007) در مورد سایر فاکتورهایی دیگر مورد سنجش نظیر شدت پره اکلامپسی (PCAT=0.272)، میزان دفع پروتیین در ادرار (PCAT=0.130)، ورم بیمار (PCAT=0.739)، سن شروع (PCAT=0.412)، نخست زایی (PCAT=0.322)، چندزایی (PCAT=0.074)، سابقه ابتلا قبلی (PCAT=0.630)، سابقه سقط (PCAT=0.287)، دیابت (PCAT=0.75) و کم کاری تیرویید (PCAT=0.941) اختلاف معنی داری بین گروه بیمار و کنترل مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه، پلی مورفسیم CAT-262C/T را  می توان به عنوان فاکتور خطر مستعدکننده افراد به پره اکلامپسی در جنوب ایران در نظر گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.