بررسی ریسک فاکتورهای موثر بر بروز آسیب های اجتماعی در بین دانشجویان ساکن خوابگاه در دانشگاه های دولتی شهر ایلام در سال 1394

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آسیب های اجتماعی، رفتار یا عملی می باشند که با ارزش های جامعه در تعارض است و می تواند باعث اختلال در کارکرد فرد، خانواده و جامعه شود. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان خوابگاهی انجام گرفت.

مواد و روش ها

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1394 برروی 337 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه های دولتی شهر ایلام انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته(69 سوال) استفاده شد. برای بررسی روایی ابزار از روایی صوری، ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. در این مطالعه مقدار CVI برابر با 85/0، CVR برابر با 76/0 به دست آمد. اعتباریابی پرسش نامه هم با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که مقدار آن 87/0 به دست آمد. سپس داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 گردید و برای توصیف و تحلیل داده ها به ترتیب از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید.

یافته های پژوهش

 آزمون کای دو برای آسیب روابط نامشروع با جنسیت، اختلاف معناداری را نشان داد (P<0.05). بین متغیرهای وضعیت دوستان، گوشه گیر بودن، عدم آشنایی کافی در رابطه با مهارت های زندگی و کمبود امکانات علمی و آموزشی در خوابگاه ها نیز با بروز آسیب های اجتماعی در جامعه مورد مطالعه ارتباط معنادار یافت شد (P<0.05).

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه، مشکلات خانوادگی، سابقه افسردگی، وجود گروه همسالان و دوستان و دور بودن از خانواده، مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر بروز آسیب های اجتماعی در دانشجویان معرفی شدند. لذا تدوین استراتژی های مناسب به منظور جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154389 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!