تاثیر کیتوزان روی شکل‏ گیری ترکیبات هتروسایکلیک آروماتیک آمین در فیله فیل ماهی (Huso huso) سرخ شده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این تحقیق استفاده از تاثیر کیتوزان روی شکل‏گیری ترکیبات هتروسایکلیک ‏آروماتیک ‏آمین (HAAs) در فیله فیل ماهی (Husohuso)سرخ شده به منظور جلوگیری از تشکیل ترکیبات مضر بعداز پخت بود. استفاده از افزودنی طبیعی مانند کیتوزان محلول در اسید(1و 5/0) درصد  در محتوی رطوبت، pH و تغییرات وزنی طی پخت (سرخ شده) اثر معنی‏داری داشت(05/0‏≥‏p).در فیله سرخ شده مقادیرHAAs از جملهPhIP (Nd -83/0 نانوگرم در گرم)،IQ (Nd  - 50/0 نانوگرم در گرم)، MeIQ (71/0 - 82/0نانوگرم در گرم) و  MeIQx (Nd  - 90/0 نانوگرم در گرم) شناسایی شدند.  میزان کل HAAs بین 82/0 نانوگرم در گرم تا 57/2 نانوگرم در گرم بود. میزان بازدارندگی کیتوزان محلول در اسیددر شکل‏گیری این ترکیبات هتروسایکلیک در فیله سرخ شدهفیل ماهی بین 35/37 تا 09/68 درصد بود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کیتوزان محلول در اسید می‏توانداز تولید ترکیبات مضر و جهش زا حاصل از پخت ممانعت نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!