شایستگی پرستاران در ایران: یک مطالعه مروری یکپارچه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

داشتن شایستگی توانایی اصلی برای انجام دادن مسئولیت های پرستاری است و تاثیر مستقیمی بر سلامت و ایمنی بیماران دارد. در همین راستا ارزیابی، حفظ و توسعه شایستگی پرستاران به یکی از وظایف اصلی و مهم مدیران حرفه تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی مطالعات مربوط به شایستگی پرستاران در ایران به صورت مرور یکپارچه و واکاوی چالش های مربوطه می باشد.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر از نوع مروری یکپارچه بود که در پنج مرحله شامل شناسایی و تعیین هدف، جستجوی منابع، ارزشیابی داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و ارایه نتایج که توسط Knafl & Whittemore پیشنهاد شده است انجام شد. جستجو با استفاده از کلیدواژه های شایستگی، صلاحیت، ارزیابی/ ارزشیابی/ بررسی شایستگی و ارتقای شایستگی در پایگاه های اطلاعاتی SID، Iran DOC، Scopus، CINAHL، PubMed، Google Scholar و Science Direct انجام شد. نتیجه جستجوی جامع اولیه شامل 488 مقاله بود. پس از اعمال معیارهای ورود به مطالعه و ارزیابی مقالات با استفاده از ابزار انتقادی Bowling درنهایت 19 مقاله وارد پژوهش شد.

یافته ها

پس از ارزیابی جامع مقالات نتایج تحت عنوان: الف) فاکتورهای مربوط به پژوهش شامل سنجش مفهوم شایستگی، روش های ارزیابی، ابزار پژوهش، نوع پژوهش، نوع نمونه گیری، بخش های تحت مطالعه و مکان تحت مطالعه، ب) فاکتورهای مربوط به جمعیت موردمطالعه شامل ویژگی های پایه شرکت کنندگان، پ) نوع مداخله انجام شده برای ارتقاء شایستگی شامل مداخلات انجام شده بر روی پرستاران، سرپرستاران و مدیران و ت) همبستگی شایستگی با سایر مفاهیم طبقه بندی و چالش های مربوطه نیز شناسایی گردید.

بحث و نتیجه گیری

شایستگی به عنوان یکی از ویژگی های حیاتی پرستاران باید در ارزشیابی های دوره ای گنجانده شده و به کارگیری پرستاران منوط به کسب شایستگی های لازم باشد. نتایج نشان داد این مفهوم نیاز به بررسی دقیق و عمیق تر داشته و مشکلات و چالش هایی در رابطه با برنامه ریزی و اجرای مطالعات مرتبط وجود دارد. امید است نتایج پژوهش بتواند در راستای ارتقاء کیفیت مطالعات مربوط به شایستگی پرستاران کشور موثر واقع شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154744 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!