اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت های ورزشی - یک مطالعه فراتحلیلی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اغلب در نتایج مطالعات مختلف حیطه فعالیت ورزشی و مصرف مکمل های گیاهی، تناقض هایی وجود دارد.

هدف

مطالعه حاضر با هدف تجمیع نتایج متناقض چندین تحقیق انجام شده درباره اثربخشی گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی در فعالیت ورزشی انجام شد.

روش بررسی

این فراتحلیل شامل نتایج جمع آوری شده از مجموعا 3 مطالعه واجد شرایط است که از بین 6 تحقیق انجام شده در این زمینه برگزیده شدند. تمامی تحقیقات مورد شاهدی و انسانی بودند و اثربخشی مکمل یاری با زنجبیل را پیش از فعالیت ورزشی بر مقادیر مالون دی آلدیید ارزیابی کرده بودند.

نتایج

با توجه به معنی دار نبودن مقدار P در شاخص I2، از مدل اثرات ثابت استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج با استفاده ازنسخه 2 نرم افزارCMA  انجام شد و اندازه اثر از طریق اختلاف میانگین استاندارد شده (SMD) محاسبه شد. در مجموع، 7 اندازه اثر در این مطالعات مشاهده شد که 7 اندازه اثر منفی بود. بر اساس نتایج، در بررسی اثر زنجبیل، میانگین اندازه اثرهای SMD بر مالون دی آلدیید (676/0-) از لحاظ آماری معنی دار بود (0/01 ≤P)؛ اما بین میانگین اندازه اثرهای نوع مداخله بر مالون دی آلدیید تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری

بر اساس جمع بندی نتایج مطالعات، می توان نتیجه گیری نمود، پاسخ ها به انجام فعالیت ورزشی همراه با مکمل زنجبیل نشان می دهد که احتمالا بین سازوکار دفاع ضداکسایشی در مقابل فشار اکسایشی ناشی از تمرین پاسخ متناسب به وجود می آید و مصرف این مکمل موجب کارآیی مطلوب تر دستگاه ضد اکسایشی شده است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.