مقایسه تاثیر رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماران با مشکلات قلبی معمولا به دلیل روند بیماری از اختلالات خواب رنج می برند. یکی از روش های درمان اختلالات خواب، استفاده از رایحه درمانی می باشد.

هدف

این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری دربخش مراقبت های ویژه قلبی صورت گرفته است.

روش بررسی

مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی به روش تصادفی بر روی 90 بیمار صورت گرفت. نمونه ها در سه گروه رایحه درمانی با عصاره پرتقال، عصاره بهارنارنج و گروه شاهد تقسیم شدند. دو گروه تحت رایحه درمانی با این دو عصاره قرار گرفتند. در گروه شاهد تنها مراقبت های معمول صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه SMHSQ و فرم مشخصات جمعیت شناختی بود. داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه مداخله نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و معنی دار بود (0008/0 = P) ولی مقایسه میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه رایحه درمانی نیز معنی دار نبود (082/0 = P).

نتیجه گیری

رایحه درمانی با عصاره پرتقال و بهارنارنج سبب بهبود کیفیت خواب بیماران می شود. همچنین هر یک از رایحه ها تاثیر اختصاصی تری بر ابعاد کیفیت خواب می گذارد که می توان به عنوان رایحه درمانی انتخابی استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
220 -228
لینک کوتاه:
magiran.com/p2154822 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.