مطالعه آزمایشگاهی روی پارامترهای طراحی صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در کانال قوسی180 درجه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طراحی آبگیرها به عنوان یکی از سازه های انحراف جریان، همواره مورد علاقه مهندسین هیدرولیک بوده است. نکته حایز اهمیت در طراحی آبگیرها، انحراف بیشترین جریان همراه با کمترین رسوبات می باشد. جانمایی آبگیر در قوس خارجی رودخانه ها یکی از روش های کاهش رسوب ورودی به آبگیرهاست اما به هرحال به خاطر الگوی خاص جریان در آبگیرها و بخصوص در مواقع سیلاب مقداری رسوب وارد آبگیر خواهد شد. صفحات مستغرق از جمله سازه هایی هستند که می توانند در دهانه آبگیرها بکار گرفته می شوند تا با ایجاد جریان ثانویه، رسوبات را از جلوی دهانه آبگیر دور نمایند. صفحات مستغرق تاکنون بیشتر به منظور تثبیت قوس خارجی رودخانه ها و کنترل رسوب در آبگیری از مسیرهای مستقیم استفاده گردیده اند و مشخصات طراحی این صفحات بر اساس کاربردهای فوق بدست آمده است. در این تحقیق با استفاده از روش تزریق رسوب روی بستر صلب، به تعیین مشخصات طراحی صفحات مستغرق با آرایش 2 ردیفه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی واقع در موقعیت 115 درجه از یک قوس 180 درجه و جانمایی آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بهترین ارتفاع برای صفحات مستغرق، 33/0 عمق جریان می باشد. زاویه مناسب صفحات نسبت به شعاع قوس در هر نقطه 20 درجه می باشد. مقدارمناسب برای فاصله اولین ردیف صفحات از دیواره خارجی قوس 2 برابر ارتفاع صفحات و مقدار مناسب برای فاصله عرضی صفحات، 5/1 برابر ارتفاع صفحات بدست آمد. با زیگزاک کردن آرایش دو ردیفه، پیوستگی طولی بین صفحات از بین می رود و مقدار رسوب ورودی به آبگیر افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!