اثربخشی توانبخشی راهبردهای شناختی - فراشناختی بر عملکردهای لوب پیشانی پشتی جانبی در سالمندان

پیام:
چکیده:

تغییر شناختی به عنوان یک روند عادی پیری به خوبی در ادبیات علمی اثبات شده است. برخی از توانایی‎های شناختی همانند استدلال، حافظه و سرعت پردازش اطلاعات به تدریج و به مرور‎ زمان دچار کاهش می شوند. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی توانبخشی راهبردهای شناختی-فراشناختی بر عملکردهای لوب پیشانی پشتی جانبی در سالمندان انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد پژوهش تمامی افراد سالمند مرد ساکن در مرکز سالمندان میلاد بوکان در سال 1398 بودند. از بین این افراد 30 سالمند (دو گروه 15 نفری) به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون های استروپوعملکرد پیوسته بودند. داده های به دست آمده از طریق آزمون کوواریانس تک متغیری با رعایت پیش فرض های آن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که توانبخشی راهبردهای شناختی-فراشناختی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکردهای لوب پیشانی پشتی جانبی سالمندان دارند (001/0>P). نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که روش توانبخشی راهبردهای شناختی-فراشناختی می تواند موجب بهبود عملکردهای لوب پیشانی پشتی جانبی از جمله سرعت پردازش اطلاعات و تداوم توجه شود و پیشنهاد می شود از روش توانبخشی راهبردهای شناختی-فراشناختی در جهت بهبود و ارتقای کارکردهای شناختی سالمندان استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155787 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.